Εξετάσεις - Αποτελέσματα - Αναβαθμολόγηση

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η
Μαθητής που παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο και δεν παρουσιάζεται στις εξετάσεις, εξετάζεται στην επομένη εξεταστική περίοδο ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση στην ίδια τάξη την επόμενη σχολική χρονιά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εξετάζεται στην επομένη εξεταστική περίοδο Π.Δ. 294/1979 αν δεν εγγραφεί στην ίδια τάξη. Γ2/2504/5-7-2000. Αυτό ισχύει για τους δικαιολογημένα απουσιάσαντες μαθητές της Α΄ τάξης Α΄ κύκλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η
Πού στέλνονται τα γραπτά για αναβαθμολόγηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στέλνονται στο αρμόδιο Γραφείο Τ.Ε.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης ή στην αντίστοιχη Δ/νση Δ.Ε. που ανήκει το Σχολείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η
Μαθητής του Τ.Ε.Ε. ανεξεταστέος, εξετάζεται προφορικά και γραπτά ή διατηρεί τα προφορικά των τετραμήνων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εξετάζεται προφορικά και γραπτά. Εκτός από τους δικαιολογημένα απόντες στις γραπτές εξετάσεις Ιουνίου που εξετάζονται μόνο γραπτά κατά το Σεπτέμβριο και διατηρούν τους βαθμούς των προφορικών του Α΄και Β΄ τετραμήνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η
Μαθητής που δεν απορρίφθηκε τον Ιούνιο, ζήτησε αναβαθμολόγηση σε τρία (3) θεωρητικά μαθήματα και τρία (3) εργαστηριακά, μπορεί να ξαναεξεταστεί γραπτά ή προφορικά ή πώς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αναβαθμολόγηση γραπτών γίνεται σε οποιαδήποτε τάξη. Στα προφορικώς εξεταζόμενα εργαστηριακά μαθήματα δε γίνεται αναβαθμολόγηση. Νέα προφορική - γραπτή εξέταση δεν προβλέπεται. Προφορική επανεξέταση προβλέπεται μόνο (αντί Αναβαθμολόγησης) στις περιπτώσεις των δυσλεξικών μαθητών και των μαθητών που εξετάστηκαν προφορικά αντί γραπτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η
Μαθητές πρώην ΤΕΛ μπορούν να αποκτήσουν το απολυτήριο τους όταν οφείλουν μαθήματα της Γ΄ΤΕΛ την οποία ολοκλήρωσαν; Πώς διενεργούνται οι εξετάσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όσοι μαθητές οφείλουν να εξεταστούν σε κάποια μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους ή απολυτήριο του πρώην ΤΕΛ, μπορούν να εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου, και Σεπτεμβρίου. Για να πραγματοποιηθεί η εξέταση, οι μαθητές οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο ΤΕΕ, ο Δ/ντης του οποίου διαβιβάζει τις αιτήσεις στο αρμόδιο γραφείο ΤΕΕ ή Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, όπου δε λειτουργεί γραφείο ΤΕΕ, μαζί με πρόταση του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις και εκδίδει τα αποτελέσματα, που αναγράφονται σε σχετική πράξη, που συντάσσει η επιτροπή. Οι μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά και η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των πρώην ΤΕΛ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η
Πως εξετάζονται και βαθμολογούνται τα μαθήματα που περιλαμβάνουν θεωρία και εργαστήριο (Θ+Ε);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα μαθήματα που περιλαμβάνουν θεωρία και εργαστήριο (Θ+Ε) εξετάζονται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για κάθε τμήμα τους και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρείται ο μέσος όρος των δύο βαθμών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται τόσο για τους προφορικούς βαθμούς των τετραμήνων όσο για τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση το μάθημα θεωρείται ως ενιαίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η
Πώς διενεργούνται οι εξετάσεις στα ιδιωτικά Τ.Ε.Ε; Ποιοί έχουν την ευθύνη και πώς καταρτίζονται οι επιτροπές; Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των γραφείων Τ.Ε.Ε. και της Δ/θμιας Διεύθυνσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. διενεργούνται σε όλα τα μαθήματα από τις επιτροπές που προβλέπονται στην αριθμ.Γ2 /1674/26-4-91 (Β΄333) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η
Πώς προκύπτει ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος που αναγράφεται στο πτυχίο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι βαθμοί προφορικής και γραπτής εξέτασης δίνονται σε ακέραιες μονάδες.Αν κατά την εξαγωγή μέσων όρων (μ.ο.) προκύπτει αριθμός μικτός, το κλάσμα λογίζεται ως ακέραιη μονάδα, όταν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, αλλιώς χάνεται.
Το ίδιο εφαρμόζεται και κατά την εξαγωγή αποτελεσμάτων κάθε εξέτασης.

Π.χ. α) Βαθμός Α΄ Τετραμήνου 13
Βαθμός Β΄ Τετραμήνου 12
Άθροισμα Τετραμήνων 25
Γραπτά 07
Τελικός Βαθμός Μαθήματος:  10
β) Βαθμός Α΄ Τετραμήνου 13
Βαθμός Β΄ Τετραμήνου 13
Άθροισμα Τετραμήνων 26
Γραπτά 06
Τελικός Βαθμός Μαθήματος: 10
γ) Βαθμός Α΄ Τετραμήνου 09
Βαθμός Β΄ Τετραμήνου 10
Άθροισμα Τετραμήνων 19
Γραπτά 09
Τελικός Βαθμός Μαθήματος: 09

Eάν ο γενικός βαθμός είναι αριθμός μικτός, αναγράφεται στους τίτλους σπουδών (και στα επίσημα βιβλία), ακριβώς ,δηλαδή το ακέραιο και το κλασματικό μέρος.
Για το χαρακτηρισμό του βαθμού αυτού εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του Π.Δ. 294/79.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η
Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών Α΄και Β΄ κύκλου ΤΕΕ ποιες διατάξεις εφαρμόζονται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 294/1979 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.145/99 (146 Α).Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος (ακέραιος) προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών Α΄και Β΄τετραμήνου και το διπλάσιο της τελικής γραπτής δοκιμασίας διαιρούμενο δια του τέσσερα.
Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών Α΄και Β΄ κύκλου ΤΕΕ εφαρμόζεται, σύμφωνα με το Π.Δ.145/99 το άρθρο 46 παραγρ. α), β) και ζ) του Π.Δ.294/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παράγρ.7 του Π.Δ. 952/80 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 207/84.
Συγκεκριμένα ο μαθητής προάγεται ή απολύεται:
Α) Όταν σε κάθε μάθημα λάβει βαθμό "Σχεδόν Καλώς" 10.
Β)Όταν υστερεί στο ένα ή και στα δύο θεωρητικά μαθήματα, αλλά ο γενικός βαθμός όλων των μαθημάτων (και εκείνου που υστέρησε) είναι (τουλάχιστον) "Σχεδόν Καλώς" 10.
Γ) Όταν υστερεί σε ένα ή και μέχρι τέσσερα μαθήματα και ο γενικός βαθμός όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά είναι "Καλώς" 13 πλήρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η
Σε ποιες περιπτώσεις μαθητής παραπέμπεται σε εξετάσεις το Σεπτέμβριο ή απορρίπτεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο μαθητής παραπέμπεται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο ή απορρίπτεται, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 αντίστοιχα του Π.Δ. 294/79 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 952/80 στα οποία προβλέπεται ότι:
Ο μαθητής παραπέμπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Όταν υστερεί σε ένα ή και τα δύο μη θεωρητικά μαθήματα ( Γυμναστική- Εργασιακό Περιβάλλον )και δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως (άρθρο 46 του Π.Δ. 294/79).
Β) Όταν υστερεί σε ένα ή μέχρι και τέσσερα μαθήματα και δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης κατά την περίπτωση (ζ) του άρθρου 46 του Π.Δ. 294/79. Ο μαθητής απορρίπτεται, όταν δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των άρθρων 46και 47 του Π.Δ. 294/79 δηλαδή οι περιπτώσεις προαγωγής, απόλυσης ή παραπομπής. Για όλα τα ειδικότερα θέματα απόρριψης ή παραπομπής σε συμπληρωματικές ή επαναληπτικές εξετάσεις, για τον τρόπο διενέργειας αυτών κλπ. έχουν εφαρμογή τα άρθρα 47, 48, 49, 50, 51 και 52 του Π.Δ. 294/79 όπως έχουν τροποποιηθεί κατά καιρούς, καθώς και για τους μη προσερχομένους στις γραπτές εξετάσεις ισχύει το άρθρο 38, (μη προσερχόμενος αδικαιολόγητα βαθμολογείται με τη μονάδα κλπ.).

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η
Ποια είναι η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης - αξιολόγησης των ξένων γλωσσών στα Τ.Ε.Ε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης των ξένων γλωσσών ρυθμίζεται με το Π.Δ. 452 (φεκ 124/Α/81) άρθρο 3 και την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Γ2/240/25-1-85.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12η
Μαθητές του Β΄ κύκλου Εσπερινών Τ.Ε.Ε.που ολοκληρώνουν την ύλη κάποιων μαθημάτων στο Β΄ τετράμηνο, πότε δίνουν εξετάσεις σε αυτά τα μαθήματα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι μαθητές δίνουν εξετάσεις στο τέλος του Β΄ τετραμήνου στα μαθήματα που ολοκληρώνεται η διδασκαλία τους και δε συνεχίζουν στο Γ΄ τετράμηνο. Ο χαρακτηρισμός φοίτησης και η έκδοση αποτελεσμάτων θα γίνει στο τέλος του Γ΄τετραμήνου διότι η φοίτηση στα τρία τετράμηνα είναι συνεχής (Γ2 /2060/30-5-2000).Σύμφωνα με την Γ2/3338/17-5-2001 όσοι επιθυμούν να κριθούν απορριπτέοι λόγω ανεπαρκούς φοίτησης (ξεπερνώντας το συνολικό όριο απουσιών 3 τετραμήνων) στο τέλος του Β΄ τετραμήνου (πριν δηλαδή την έναρξη των γραπτών εξετάσεων του Μαϊου) αποφασίζει ο σύλλογος για το χαρακτηρισμό φοίτησης και απορρίπτει τους ανεπαρκώς φοιτήσαντες. Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα παραπομπής σε ολική εξέταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η
Πώς εξετάζονται τα μαθήματα που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα μαθήματα που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για κάθε επιμέρους γνωστικό αντικείμενο και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρείται ο μέσος όρος των δυο βαθμών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται τόσο για τους προφορικούς βαθμούς των τετραμήνων, όσο και για τον τελικό γραπτό βαθμό του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση το μάθημα θεωρείται ενιαίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14η
Το μάθημα ΄΄Εργασιακό περιβάλλον του τομέα ΄΄ της Α΄ τάξης του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. είναι μη θεωρητικό και δεν εξετάζεται γραπτά. Τα μαθήματα της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου και του Β΄ κύκλου που έχουν σχετικό τίτλο και περιεχόμενο, πώς χαρακτηρίζονται και εξετάζονται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα μαθήματα Φυσική Αγωγή και Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα της Α΄ τάξης του Α΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. είναι μη θεωρητικά και δεν εξετάζονται γραπτά.Βαθμολογία προφορικών Α΄και Β΄ τετραμήνων καταχωρείται.Ο τελικός βαθμός αυτών των μαθημάτων προκύπτει από το ημιάθροισμα Α΄και Β΄ τετραμήνου. Τα μαθήματα της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου και του Β΄ κύκλου που έχουν σχετικό τίτλο και περιεχόμενο με το Εργασιακό περιβάλλον του τομέα της Α΄ τάξης, εξετάζονται γραπτά και είναι θεωρητικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15η
Πώς βαθμολογούνται οι αλλοδαποί μαθητές στα Τ.Ε.Ε. όταν έχουν εγγραφεί με απολυτήριο ελληνικού Γυμνασίου αλλά και πτυχίο ισότιμο της αλλοδαπής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα Π.Δ. 529/89 και 207/84 αναφέρουν τον τρόπο βαθμολόγησης των αλλοδαπών μαθητών στα Τ.Ε.Ε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16η
Οι εξετάσεις στα εργαστηριακά μαθήματα είναι προφορικές ή γραπτές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα εργαστηριακά μαθήματα η εξέταση γίνεται με ερωτήσεις, ασκήσεις ή με εκτέλεση έργου ή μέρους του, κατά την κρίση του καθηγητή που διδάσκει το μάθημα. Η εξέταση είναι προφορική ή γραπτή, ανάλογα με τη φύση του εργαστηριακού μαθήματος και τη δυνατότητα του αντικειμένου του.